Нотариатын баталгаа

Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, төрсний гэрчилгээ зэрэг биеийн байцаалт, хаягийн тодорхойлолт, банкны магадлагаа, диплом, жолооны ба мэргэжлийн үнэмлэх зэрэг баримт бичгийн хуулбар болон орчуулгыг нотариатаар баталгаажуулах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Орчуулгыг нотариатаар баталгаажуулахын тулд уг баримт бичгийн эх хувь болон орчуулга байх шаардлагатай. Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг нотариатаар баталгаажуулахын тулд уг баримт бичиг нь эх хувиараа байх шаардлагатай.

Нотариатын үйлчилгээний хураамж: / Дэлгэрэнгүй /